Zasady rekrutacji

Zasady naboru dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

Na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1148)

I . Informacje
ogólne

 1. Przedszkola
  są placówką wychowania przedszkolnego, dla których organem
  prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
 2. Przedszkola
  zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
  wymiarze
  5 godzin dziennie. W tych godzinach realizowana jest
  określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawa programowa
  wychowania przedszkolnego.
 3. Pozostałe
  godziny są odpłatne na zasadach określonych w Uchwale
  nr
  85/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2019 r. w
  sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
  przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
  roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat
  (tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
  dziecka w przedszkolu).
 4. Odpłatność
  za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
  prowadzącym na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych
  potrzebnych do przygotowania posiłku.
 5. W
  pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci
  zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów.
 6. Rodzice
  dzieci przyjętych do danego przedszkola w Lubaczowie corocznie
  składają na kolejny rok szkolny deklarację
  o kontynuowaniu wychowania
  przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających
  termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik
  nr 1).

II. Zasady i przebieg rekrutacji

 1. Do
  przedszkoli w Lubaczowie przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu
  postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie
  rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek
  rodzica/opiekuna prawnego dziecka
  złożony do dyrektora przedszkola (załącznik
  nr 2).

1)
Wniosek powinien zawierać:

a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;

b) datę i miejsce
urodzenia;

c) PESEL dziecka (w
przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d)
adres zamieszkania dziecka;

e) imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych;

f) adres
zamieszkania rodziców/ opiekunów prawych (jeżeli są różne od
adresu zamieszkania dziecka).

g) adres poczty
elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych;

h)
numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych;

i) wskazanie przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny należy składać
w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca poprzedzającego rok szkolny.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny
należy składać w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca
poprzedzającego rok szkolny.

4. W celu rozpatrzenia wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do
przedszkola dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należeć będzie:

 • ustalenie
  wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych;
 • ustalenie
  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i
  kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie
  protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie
  uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia
  stosowanego wniosku przez rodzica kandydata.

Komisja
rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego
przedszkola. Listę, o której mowa podaje się do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem dyrektora przedszkola.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci
przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia.

8. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola
przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest
przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

12. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

13. Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przewyższa liczbę
miejsc w przedszkolu, dyrektor przedkłada Burmistrzowi Miasta
Lubaczowa informację o nieprzyjęciu dziecka.

1) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola przekazywane do Burmistrza Miasta Lubaczowa zawierają:

a)
imię (imiona) i nazwisko dziecka;

b)
datę i miejsce urodzenia dziecka;

c)
PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d)
adres zamieszkania dziecka;

e)
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;

f) adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawych (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka).

14. Burmistrz Miasta Lubaczowa jest obowiązany pisemnie wskazać
rodzicom inne miejskie przedszkola, które mogą przyjąć dziecko,
podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego.

15. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
korzysta z wychowania przedszkolnego .