Zasady rekrutacji

Zasady naboru dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

I . Informacje ogólne

 1. Przedszkola są placówką wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów.
 2. Przedszkola zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
  5 godzin dziennie. W tych godzinach realizowana jest określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 3. Pozostałe godziny są odpłatne na zasadach określonych w Uchwale
  nr 85/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat (tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu).
 4. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
 5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów.
 6. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w Lubaczowie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1).

II. Zasady i przebieg rekrutacji

 1. Do przedszkoli w Lubaczowie przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka złożony do dyrektora przedszkola (załącznik nr 2).

1) Wniosek powinien zawierać:

a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;

b) datę i miejsce urodzenia;

c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d) adres zamieszkania dziecka;

e) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;

f) adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawych (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka).

g) adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych;

h) numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych;

i) wskazanie przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny należy składać
w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca poprzedzającego rok szkolny.

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny
należy składać w siedzibie przedszkola w terminie od 1 do 31 marca
poprzedzającego rok szkolny.

4. W celu rozpatrzenia wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do
przedszkola dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną.

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należeć będzie:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosowanego wniosku przez rodzica kandydata.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Listę, o której mowa podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem dyrektora przedszkola.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci
przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia.

8. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola
przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest
przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

12. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

13. Jeśli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przewyższa liczbę
miejsc w przedszkolu, dyrektor przedkłada Burmistrzowi Miasta
Lubaczowa informację o nieprzyjęciu dziecka.

1) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola przekazywane do Burmistrza Miasta Lubaczowa zawierają:

a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;

b) datę i miejsce urodzenia dziecka;

c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d) adres zamieszkania dziecka;

e) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;

f) adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawych (jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka).

14. Burmistrz Miasta Lubaczowa jest obowiązany pisemnie wskazać
rodzicom inne miejskie przedszkola, które mogą przyjąć dziecko,
podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego.

15. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
korzysta z wychowania przedszkolnego .