Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Wrzesień 2021r.

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół;
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej;
 • budowanie przyjaznej atmosfery;
 • integracja grupy;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń; poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły;
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, rozwijanie kompetencji matematycznych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw; poznanie wyglądu cyfr 1 i 2;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych;
 • kształtowanie słuchu muzycznego; rozwijanie umiejętności wokalnych; poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; kształtowanie poczucia rytmu; uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki; poznanie roli tempa w utworze muzycznym;
 • wyrabianie pamięci;
 • doskonalenie sprawności fizycznej;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności;
 • poznanie wartości przyjaźni;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu;
 • poznanie roli pracowników przedszkola;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia;
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;
 • rozwijanie zdolności teatralnych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości; kształtowanie pojęcia odwaga; poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga;
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów; wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy; utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami; utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym;
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw;
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych;
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów;
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw.

Piosenka miesiąca

Czerwiec 2021

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poprzez przestrzeganie ustalonych umów i zasad w grupie.
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji w domu, przedszkolu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zasad.
 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: rozmawianie z obcymi, odchodzenie z nimi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznanie wybranych owadów: pszczół, mrówek, biedronek.
 • Poznanie wybranych środków transportu, którymi możemy podróżować podczas wakacji.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków wg ustalonej kolejności.
 • Zapoznanie dzieci ze szkodliwością hałasu dla naszego zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, segregowania wg jednej cechy, utrwalenie podstawowych kolorów.
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi poprzez słuchanie bajek i wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych podczas śpiewania, rytmicznego klaskania, tupania.
 • Doskonalenie sprawności manualnych i inwencji twórczej w trakcie prac plastycznych (malowanie, rysowanie klejenie).

Piosenka miesiąca: „Wielka dżungla”

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,
poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam

Ambo, Sambo doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców,
w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.

Wierszyk miesiąca: „Już lato” T. Fiutowskiej

Już jest lato, już jest lato!

Wyjeżdżamy z mamą, tatą.

W góry, w lasy lub nad morze,

każdy jedzie tam gdzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody,

by się kąpać dla ochłody.

Na jagody chodzić w las,

bo wakacji nadszedł czas.

Maj 2021

Kwiecień 2021

 • poznanie różnych dyscyplin sportowych;
 • utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie tygodnia, związanych z kosmosem;
 • sposoby dbania o przyrodę;
 • poznawanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły, a także utrwalenie zdobytych informacji o Polsce;
 • doskonalenie umiejętności stawiania pytań;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • poszerzenie wiedzy dzieci na omawiany temat;
 • zbogacenie słownictwa w mowie biernej i czynnej;
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczego myślenia;
 • rozwijanie wyobraźni, rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się;
 • wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach.

Piosenka miesiąca: „W naszym ogródeczku”

W naszym ogródeczku zrobimy porządki,

zrobimy porządki, zrobimy porządki.

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,

przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,

włożymy nasionka, włożymy nasionka.

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,

na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,

i wszystko odmieni, i wszystko odmieni.

W naszym ogródeczku grządki zazieleni,

grządki zazieleni, raz, dwa, trzy

Wierszyk miesiąca: „Piękne zwyczaje”

autor: Czesław Janczarski

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:

mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.

A drzewa, lśniące rosą nad ranem,

szumią „dzień dobry, słonko kochane”.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,

mówi „przepraszam”, potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,

„dziękuję”- szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa

„dobranoc” szumią z prawa i z lewa.

Marzec 2021 r.

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 5. Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 6. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 7. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 8. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 9. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 10. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej –kolejność czynności.
 11. Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 12. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 13. Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 14. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 15. Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 16. Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.
 17. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 18. Doskonalenie percepcji słuchowej – podział na sylaby wyrazów i kolejne ich przeliczanie.
 19. Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 20. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego –ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 21. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 22. Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Piosenka miesiąca „Marzec czarodziej”

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och , ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie – kotki
Och, ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki – przedszkolaczki .
Och, ten marzec – czarodziej !

Wiersz miesiąca „ Marcowa pogoda” – B. Forma

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,

jak dobrze mieszać pogodę w garze.

Zanim na dobre wiosna przybędzie,

ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

Luty 2021 r.

 1. Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób; zapoznanie z wyposażeniem kuchni, pracą kucharza; rozwijanie mowy.
 2. Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach; budowanie z naturalnych materiałów ( śnieg); spacerowanie w pobliżu przedszkola, obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 3. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; powtarzanie z pamięci krótkich wierszy i rymowanek; rozwiązywanie prostych zagadek; zachęcanie do udziału w inscenizowaniu ruchem utworów literackich; wspólne opowiadanie znanych baśni.
 4. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, tanecznych i ruchowych; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu; śpiewanie piosenek w połączeniu z ruchem.
 5. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko; oraz : wysoki, niski, długi, krótki; liczenie przedmiotów; zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach; układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Piosenka miesiąca „Kiedy się nudzę”

Kiedy jestem w domu sam i nudzę się,
Kiedy nie wiem, co mam robić, jest mi źle,
kiedy do serduszka smutek zajrzy mi,
kiedy z oczu płyną łzy.

Ref.: To wtedy skaczę tak wysoko, jak potrafię
podrzucam w górę piłkę, a potem ją łapię,
i po ogrodzie biegam razem z moim psem,
dopiero wtedy nie nudzę się.

Gdy za oknem się pojawią pierwsze mgły,
gdy po niebie czarne chmury będą szły,
gdy słodycze w mej szufladzie skończą się,
gdy poczuję, że mi źle.

Ref.: To wtedy skaczę tak wysoko, jak potrafię…

Wiersz miesiąca „Kropelki i sopelki”

– Hanna Zdzitowiecka

Spłynęła z dachu kropelka,
kropelka wody niewielka.
Za pierwszą kroplą niedługo
już widać kropelkę drugą.
Za nimi z góry już leci
po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczę:
płynie ich cały strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
Zrobił lodowy sopelek.

Styczeń 2021 r.

 1. Umożliwienie dzieciom wykonania własnoręcznie upominków dla Babć i Dziadków – rozwijanie sprawności manualnej;
 2. Udział w przygotowaniu programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka – kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka w sytuacjach wystąpień;
 3. Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów karnawałowych;
 4. Słuchanie utworów literackich – wzbogacenie słownictwa, doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na tematy związane z treściami literatury;
 5. Rozwijanie umiejętności wokalnych podczas nauki piosenek, zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej, poprzez udział w zabawach ruchowych i tanecznych.

Piosenka miesiąca ,,Babciu, dziadku, ukochani”

Czerwone serduszko dla Ciebie dziś mam,

czerwone serduszko Tobie dziś dam.

Bo kocham Cię Babciu najmocniej jak umiem

i wiem, że Ty Babciu mnie zawsze rozumiesz.

Znasz wszystkie smutki i tajne sekrety,

kocham Cię Babciu z siłą rakiety!

Ref. Babciu, Babciu kochana,

weź dziś wnuczkę na kolana.

Przytul mocno mnie do siebie,

z tobą Babciu jest jak w niebie.

Babciu, babciu kochana,

weź dziś wnuczkę na kolana.

I uśmiechnij się wesoło,

zatańcz ze mną babciu wkoło.

Czerwone serduszko dla Ciebie dziś mam,

czerwone serduszko Tobie dziś dam.

Bo kocham Cię Dziadku najmocniej jak umiem,

i wiem, że Ty Dziadku mnie zawsze zrozumiesz.

Znasz wszystkie smutki i tajne sekrety,

kocham Cię Dziadku z siłą rakiety!

Dziadku, dziadku jedyny,

baw się z wnuczką w śmieszne miny.

Przytul mocno mnie do siebie

z Tobą Dziadku jest jak w niebie.

Dziadku, dziadku jedyny,

baw się z wnuczkiem w śmieszne miny.

I uśmiechnij się wesoło,

zatańcz ze mną Dziadku wkoło.

Wiersz miesiąca: Życzenia dla Babci i Dziadka – Izabela Barankiewicz.

Podaruję dzisiaj kwiatka

i dla Babci i dla Dziadka!

Podaruję moje serce!

Tak Was kocham! Kocham wielce!

Na Was zawsze liczyć mogę:

z Dziadkiem pójdę w każdą drogę

Z Babcią czas upływa mile,

nawet gdy mam trudne chwile

Dziś za wszystko Wam dziękuję,

tak podziwiam i szanuję

Jeszcze powiem Wam w sekrecie:

Lepszych dziadków nie znajdziecie!